| HOME |            | DOCUMENTATIONS |            | PROGRAMS |            | LINKS |           
 • Standards and conversion
 • What is ...?
 • How to ...?
 • Problems
 • Programming
 • Other
 • Кодхуудас (Codepage) гэж юу вэ?

  "Codepage" нь MS-DOS үйлдлийн системийн 3.3 -р хувилбараас хойш тэмдэгтийн олонлог (charset) ба гарын засварын (keyboardlayout) тохируулга хийхэд хэрэглэгдэж эхэлсэн нэгэн хүснэгт юм. Кодхуудасанд программд хэрэглэгдэж буй бинар кодууд гарын ямар товчилуур дээр байгаа ба түүнд харгалзан дэлгэцэнд ямар тэмдэгт гарахыг тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр түүн дотор тоон дараалалаар эрэмбэлэгдсэн тэмдэгтүүдийн олонлог байдаг гэж ойлгож болно. Кодхуудас бүрийн эхний 128 нь адилхан байдаг ба тэдгээр нь англи тэкст бичихэд хэрэгтэй бүх тэмдэгт байдаг. OEM ба ANSI кодхуудсуудын хувьд дараагийн 128 тэмдэгт нь өөр нэг хэлэнд хэрэгтэй тэмдэгтүүдийг агуулдаг. Эхний 128 тэмдэгтийн эхний 32 нь удирдах тэмдэгтүүд байдаг тул 224 тэмдэгийг хэрэглэдэг гэсэн үг. Сүүлд MS-DOS-д блок график-тэмдэгт нэмэгдсэн. Ингээд хэд хэдэн хэлний хувьд хэрэгтэй тэмдэгт агуулсан янз бүрийн тэмдэгт олонлог (charset) үүсч эхэлсэн. Жишээ нь 865 нь норвеги данийин, 850 словиан, 866 крилл-ийн кодхуудсууд юм. 866-д латин болон крилл үсгүүд багтсан байдаг ба манай ө, ү 2 үсэг орж харин чадаагүй. Мөн умлаут (дээрээ цэгтэй) үсгүүдэд байрлах зай олдоогүй. Кодхуудас 437 харин зөвхөн англи үсгүүд орсон ба илүү их график тэмдэгт мөн грек тэмдэгт агуулсан байдаг. Харин виндовс үйлдлийн систем өөрөө тэртэй тэргүй график нүүртэй болсон тул блок график тэмдэгт хэрэггүй болсон. Тиймээс MS-DOS-ийн хэд хэдэн кодхуудсанд хувиарлагдсан байсан онцгой тэмдэгтүүдийн хувьд зай гарсан. Тиймээс Виндовсийн кодхуудас хэд хэдэн DOS-ийн кодхуудас ашиглаж болох болсон. Жишээ нь: кодхуудас 1252 нь герман болон англи үсгүүдийг агуулсан байдаг. Виндовс дээр Славийнх 1250, Крилл 1251, грек 1253, хебрэв 1255, араб 1256 гэх мэтчилэн болсон. Кодхуудасуудийг (www.kostis.net/charsets) хаягаас үзэж болно.

  Access No.